De Stichting

Last modified: 14 October 2023 15:12:47

De HENRI NOUWEN STICHTING werd na het overlijden van Henri opgericht op wat zijn 65ste verjaardag zou zijn geweest, 24 januari 1997.

Contactgegevens

HENRI NOUWEN STICHTING
Buizenwerf 253, 3063 AG ROTTERDAM
telefoon 0031 (0)6 558 40 558
bankrekening NL57 ABNA043 53 67 544
Fiscaalnummer NR805940522


Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt momenteel gevormd door:
W. Laurent Nouwen voorzitter/secretaris,
Pim Kleijnenburg, penningmeester,
Tom Bax, Raphael Nouwen.


De Raad van Advies van de Stichting wordt momenteel gevormd door:
Jan van den Bosch (The Company, Hilversum)
Robert Ian Dutilh (Randstad, Webmaster)
Drs Leo Fijen (programmamaker RKK/KRO)
Dr Edith Cardoen (pedagoge, B-Kortrijk)
Kees van Hasselt (voorlichter Bisdom 's Hertogenbosch)
Jan Paul Timmer (huisarts)
Sarah Nouwen (docente)
Marie Ann Schut
Wim Kort

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur e/o raad van advies ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen beloning

De Stichting is financieel volledig afhankelijk van schenkingen.
De Stichting is ANBI erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan de Stichting kunnen afhankelijk van de door de schenker in een jaar gedane schenkingen in aanmerking komen voor Inkomsten Belasting vermindering. Schenkingen welke in de vorm van een lijfrente verplichting in tenminste 5 jaar termijnen worden gedaan zijn volledig aftrekbaar. Bij een lijfrente van ten minste EUR 500.- per jaar worden de notariële kosten door de Stichting gedragen.


Doelstellingen

De overwegingen voor oprichting en de doelstelling van de Stichting zoals deze formeel in de statuten staan zijn opgenomen in de rechter kolom. Een informele omschrijving is opgenomen in de linker kolom

Informeel Statuten

Kort na het plotselinge overlijden van Henri zijn een aantal vrienden van hem bijeengekomen. Bij hen leefde het besef dat Henri hen een rijke spirituele erfenis had achtergelaten. Henri had Christus en God in het menselijk leven geactualiseerd. God was weer aanwezig en Christus te midden van ons. Om die erfenis vruchtbaar te laten zijn werd besloten een Stichting op te richten met bescheiden doelstellingen, om goede vertalingen van zijn boeken te bevorderen en om stimulerend belangstellenden behulpzaam te zijn.
Deze doelstellingen tracht de stichting te realiseren in de diverse projecten waarover op deze site informatie is te vinden.

De comparant verklaart dat:

 • op één en twintig september negentienhonderd zes en negentig is overleden zijn oudste broer, Henri Joseph Michel Nouwen, geboren te Nijkerk op vier en twintig januari negentienhoderd twee en dertig, in leven priester, prediker en schrijver;
 • Henri Nouwen in woord en geschrift heeft getuigd van een bijzondere levensovertuiging op het evangelie gebaseerd, zowel tijdens zijn verbondenheid als hoogleraar aan de Notre Dame University , de Yale University en Harvard University als daaropvolgend als pastor aan L'Árche Daybreak te Richmond Hill,Ontario, Canada;
 • Henri Nouwen zijn literaire nalatenschap heeft vermaakt aan L'Arche Daybreak en zijn gepubliceerde geschriften zijn gearchiveerd in de bibliotheek van Yale University;
 • Een toenemende zowel spirituele als wetenschappelijke belangstelling bestaat voor Henri Nouwen's levensbeschouwelijke instelling en zijn geschriften;
 • hij, comparant, wenst deze belangstelling zowel wetenschappelijk als spiritueel te bevorderen en daartoe een stichting verklaart op te richten.....

De stichting heeft ten doel:

 1. het bevorderen van verspreiding en kennis van Henri Nouwen's levensbeschouwing;
 2. het zo mogelijk jaarlijks organiseren van een lezing over spiritualiteit;
 3. het bevorderen van theologisch wetenschappelijk onderzoek naar de geschriften en werken van Henri Nouwen;
 4. het bieden van ondersteuning aan de stichting L'Arche Nederland;
 5. het ondersteunen van projecten in Nederland waarbij de gehandicapten, de zwakkeren en zieken als waardige gaven Gods worden bejegend;
 6. het samenwerken met het "Henri Nouwen Instituut " van L'Arche Daybreak, Richmond Hill, Ontario, Canada, enig erfgenaam van Henri Nouwen.

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn


Beleidsplan

Het beleidsplan vindt u door op de volgende link te klikken.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie pagina jaarverslag.

Financiele verantwoording

De financiele verantwoording vindt u in de volgende bijlagen.
Financieel verslag 2022
Financieel verslag 2021
Financieel verslag 2020
Financieel verslag 2019
Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2013
Financieel verslag 2012